dinsdag 12 augustus 2014

Een overzicht van likmevestje

November 1938 komt het antwoord terug van de Rijksdienst. En inderdaad: "Het door u ontvangen bedrijfsoverzicht voldoet geenendeele aan de eischen, welke men daaraan mag stellen".
Bij de formulieren die hem in juni 1938 waren toegezonden "werd bovendien nog bij wijze van voorbeeld een met veronderstelde cijfers ingevuld exemplaar gevoegd, terwijl uit den inhoud van den begeleidende brief voldoende duidelijk blijkt, dat eventuele inlichtingen op aanvraag zullen worden verstrekt." Gelet op het bovenstaande "acht ik het wenschelijk dat U ter bespreking dezer aangelegenheid ten spoedigste ten kantore van den Rijksdienst, in hoofde dezes vermeld, verschijnt." Pieter zal toch echt zijn leven moeten beteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten